041 383 876 ali (0)2 62 00 870racunovodstvo@narda.si ali aknez@narda.si

Hramba dokumentov

Home / Svetovanja / Hramba dokumentov
In Svetovanja

Trajna hramba dokumentov:

 • poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik kot temeljni knjigi)
 • bilanca stanja
 • izkaz poslovnega izida
 • letno in poslovno poročilo
 • evidence o zaposlenih delavcih
 • evidence o stroških dela
 • evidence o izrabi delovnega časa
 • končni obračuni plač zaposlencev ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač zaposlencev
 • podatki povezani s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovane (M-4) in kontrolni podatki za dohodnino;
 • Letni računovodski izkazi in končni obračuni plač zaposlencev ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač zaposlencev, se hranijo trajno, pomožni obračuni pa dve leti. Letni obračuni se hranijo v izvirnikih.

Hramba dokumentov 10 let:

 • obračuni davka na dodano vrednost
 • obračuni davka od dohodkov pravnih oseb
 • obračuni davka iz dejavnosti.
 • analitične evidence zalog
 • potni nalogi,
 • obračuni/temeljnice za knjiženje amortizacije osnovnih sredstev
 • analitična evidenca osnovnih sredstev
 • obračuni davčnih odtegljajev – REK obrazci
 • računi, ki se nanašajo na dobave blaga in/ali storitev ( prejeti, izdani računi, dobavnice, prevzemni dokumenti)
 • dokumentacijo v zvezi s transfernimi cenami in cenami med povezanimi osebami

Hramba dokumentov  20 let:

 • računi, ki se nanašajo na nepremičnine

Hramba dokumentov manj kot 10 let: (sami določimo razumni rok hrambe, npr.5 let)

 • blagajniško poslovanje
 • izpiske denarnih sredstev
 • depozitne in kreditne pogodbe
 • druge pomožne poslovne knjige
 • temeljnice za knjiženje
Kontaktirajte nas

Trenutno nas ni tukaj, nič zato, pošljite nam email in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.